Welkom

Welkom op de site van de Christengemeente Huizen

CGH Kerk

Wij zijn een actieve Christengemeente in Huizen die met woord en daad wil laten zien wie Jezus is en wat voor een geweldige verandering Hij teweeg kan brengen in het leven van mensen. We willen als gemeente; relaties met mensen aangaan en hen laten zien dat er een liefdevolle God bestaat die van mensen houdt en hen de mogelijkheid biedt een levende relatie met Hem aan te gaan door het offer van Jezus Christus  Zijn zoon. We willen met elkaar mensen laten zien dat “gemeente zijn” geweldig is, mensen bemoedigen, een levende hoop en toekomst geven en gewoon voor elkaar en anderen klaarstaan door nadrukkelijker onze maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid in te nemen. Wij wensen een bruisende evangelische gemeente te zijn waar Jezus centraal staat". Daarbij hoort ook dat we steun geven aan het volk Israël door gebed en offergaven.”

 

Visie CGH

 

Het belangrijkste fundament van de Christengemeente Huizen is de basis die Jezus heeft neergelegd in Marcus 12: 29-31:

"En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze".


Jezus zegt het eigenlijk simpel: het liefhebben van God en van daaruit het liefhebben van onze naaste als onszelf. Vanuit deze verantwoordelijkheid onderscheiden  we de volgende opdracht:

Structuur van de gemeente

De bestuursvorm van de gemeente is theocratisch.

structuurDe Christengemeente Huizen is een kerkgenootschap. Op grond van artikel 2 lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bezit zij rechtspersoonlijkheid. De gemeente kent een theocratische bestuursvorm (Godsregering). Het is Jezus Zelf die, door Zijn woord – de Bijbel – en Geest, de gemeenteleiders en van daaruit de gehele gemeente leidt. Jezus zelf is het hoofd van de Christengemeente Huizen en bepaalt de koers. Dit is nadrukkelijk neergelegd in de Statuten en Huishoudelijk reglement.


Binnen onze gemeente is sprake van een meerhoofdige leiding in de vorm van oudsten.
De oudsten zijn de door God aangewezen leiders van de gemeente.
Zij vormen de beheerders van het huis God (Titus 1: 5b - 7); die goede leiding dienen te geven (1 Tim. 5:17) De oudsten zijn de door God aangestelde leiders van de gemeente en mogen de gemeente niet naar eigen inzicht leiden. In alles moeten ze naar de wil van God vragen en zich door de Heer laten leiden. Zo schakelt de Here Jezus hen in bij het bestuur van de gemeente


Naast de oudsten functioneren er in de Christengemeente een aantal teamleiders, die vanuit gedelegeerd leiderschap verantwoordelijk zijn voor een bepaald beleidsterrein .

kinderkerk

Kinderkerk

zending front

Zending

Contact Info

Christengemeente Huizen
Plecht 1
1276 HG Huizen

Postbus 3029
1270 EA Huizen

Privacyverklaring

Privacy verklaring